Đáp án bài tập giáo trình hán ngữ quyển 3 đầy đủ

Tổng hợp đầy đủ đáp án bài tập giáo trình hán ngữ 3. Hán ngữ quyển 3 gồm 10 bài, mỗi bài có từ 7 đến 9 bài tập để người học rèn luyện. Trong bài viết này, Học tiếng trung từ đầu xin được gửi tới các bạn phần đáp án của các bài tập trong Hán 3. Hãy xem chi tiết ở từng bài bên dưới nhé!

Đáp án bài tập giáo trình hán ngữ 3

第一课:我比你更喜欢音乐 –  Tôi thích âm nhạc hơn anh

Đáp án bài tập:

3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

A. 1.最             2.暖和              3.增加           4.迷

     5.流行         6.名曲              7.气温           8.预报

B.  1.冷一点儿                2.大两岁         3.早得多         4 .快得多

      5.贵得多                    6.深一点儿     7.高得多         8.高三度

C.     1.才- 就         2.就                 3.再                    4.又-才

         5. 又                 6.就                 7.就                    8.才-就

D. 1.懂              2. B.见                    3. A.见B.见                      4.A.对B.对对

     5. 上             6.上                         7. A.完B.完                      8.懂

4. Làm bài tập theo các ví dụ

1.

A:小李比小王高吗?

B:小李比小王高。  

A:小张比小李高吗?  

B:小张比小李更高。  

A:小张比小李高多少?  

B:高五公分。  

A:谁最矮?  

B:小王最矮。  

2.

A:小李的体重比小王重吗?

B: 小李的体重比小王重。

A: 小张的体重比小李重吗?

B: 小张的体重比小李更重。

A: 小张的体重比小李重多少?

B: 重五公斤 。

A: 谁最瘦?

B: 小王最瘦。

3.

A:小李的成绩比小王好吗?

B:小李的成绩比小王好。

A:小张的成绩比小李好吗?

B:小张的成绩比小李更好。

A:小张的成绩比小李高几分?

B:高五分。

A:谁的成绩最低?

B:小王的成绩最低。

4.

A:小李比小王写得快吗?/ 小李写得比小王快吗?

B:小李比小王写得快。/ 小李写得比小王快。

A:小张比小李写得快吗?/ 小张写得比小李快吗?

B:小张比小李写得更快。/小张写得比小李更快。

A:小张比小李写得每分钟快几个字?/小张写得比小李每分钟快几个字?

B:每分钟快两个字。

A:谁写得最慢?

B:小王写得最慢。

5. Hoàn thành bài hội thoại

(1)

B.那座楼高。

A.那座楼比这座高多少米?

(2)

B.黄河没有长江(那么)长。

A……..多少公里?

B. …….836公里。

(3)

B.那台电脑比这台贵。

A. …..那台贵多少元?

B. …..那台贵200元

(4)

B.红箱子没有黑箱子重。

A……重多少公斤?

(5)

B.麦克不比玛丽起得早。

A. …….多少时间?

B. …….两个小时

6. Sửa câu sai

1.他们的生活比以前好。

2.玛丽考得比我好。/玛丽比我考得好。/玛丽的成绩比我的好。

3.她说得比我好得多。

4.弟弟没有我高。/弟弟不比我高。

5.他们不比我们们来得早。/他们来得没有我们早。

6.麦克比我高一点儿。

7. Trả lời theo tình hình thực tế

1. 我们国家的冬天没有北京的冬天冷。

2. 我住的城市东西比中国的便宜。

3. 我们学校的学生没有语言大学多。

4. 我考得没有他好。

5. 我写得没有他快。

6. 我比她到得早。

7. 我的中文书比他多。

8. 我锻炼的时间没有她长。

第二课:我们那儿的冬天跟北京一样冷 – Mùa đông ở chỗ chúng tôi lạnh như ở Bắc Kinh

Đáp án bài tập:

3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

1.秋天         2.一样         3.刮             4.研究

5.只是         6.产生         7.博物馆     8.开放       9.而且

4. Dùng cụm từ “一样/不一样” để nói

A.

1.我的专业跟她的一样。

2.我的羽绒服颜色跟她的一样。

3.我的身高跟她的一样。

4.我语法考试的成绩跟她一样。

5.我的爱好跟她的一样。

6.她年龄跟我一样。

7.我旅行的地方跟她一样。

8.我买的词典跟他买的一样。

B.

1.我车的颜色跟她的不一样。

2.我毕业的时间跟弟弟毕业的时间不一样。

3.我学的专业跟弟弟学的不一样。

4.我以后要做的工作跟弟弟不一样。

5.火车每小时开的速度跟汽车不一样。

6.北京今天的温度跟广州不一样。

7.这间屋子的宽度跟那间不一样。

8.这件羽绒服的价钱跟那件不一样。

5. Dùng từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống

1.A.跟 B.比           2.A.跟 B.比          3.A.跟 B.比

4.B.比那瓶贵        5.B.箱子比           6.B.比那儿冷

6. Căn cứ vào tình hình thực tế trả lời câu hỏi

1.我的书包跟他的颜色不一样。

2.我想跟他一起去书店。

3.我的爱好跟他不一样,我喜欢听音乐。

4.我跟你一样,喜欢吃中国菜。

5.我没有他考得好。

6.我跟他一样,我也不喝啤酒。

7.我们国家有冬天。

8.我跟他不一样,我对中国历史很感兴趣。

7. Sửa câu sai

1. 他写的汉字跟你写的一样好。

2.我们班的学生跟他们班一样多。

3.爸爸跟妈妈一样,身体也很好。/爸爸妈妈身体都很好。

4.今天跟昨天一样冷。

5.我们国家的气候跟中国一样。

6. 我的书包跟他的颜色一样。

第三课: 冬天快要到了 – Mùa đông sắp đến rồi

Đáp án bài tập:

3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

A.

1.真        2.爱,爱         3.有名,尤其     4.发           5.到

6.结        7.要                 8.迟到                 9.着呢       10.该

B. 1.快       2.就         3.就       4.快        5.就     6.快

5. Hoàn thành câu

1. 已经十一月了,冬天快要到了。

2. 快春天了,天气就要温和起来了。

3. 夏天了,天气就要热起来了。

4. 快到秋天了,天气一天比一天凉快了。

5. 要下雨了,快找一个地方躲一躲。

6. 今天十二月二十八号了,新年快要到了。

7. 都十二点了,该睡觉了/该休息了。

8. 他说十号来,今天已经八号了,他就要来了。

9. 要是你不想去,就别去了。

10. 要是你身体不舒服,就别上课了。

6. Dùng “…………就要……” và “快要……”để đặt câu

1. 圣诞节快到了。

2. 妈妈快要来中国了。

3. 快到期中考试了。

4. 张东快来找我了。

5.我快看完这本书了。

6. 爸爸快要回国了。

7. 运动会就要开始了。

8. 从美国来的飞机快到了。

7. Sửa câu sai

1. 姐姐下个月就要结婚了。

2. 我们八点就要上课了。/我们八点要上课了。

3. 天要冷了,我该买冬天的衣服了。

4. 听说我快要回国,妈妈很高兴。

5. 姐姐跟一个公司职员结了婚。

6. 他是一个很好的老师,我们都很喜欢她。

第四课:快上来吧,要开车了 – Lên mau lên, xe sắp chạy rồi

Đáp án bài tập:

3.Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

1.麻烦        2.去          3.顺便         4.参观       5.清楚

6.拿            7.取          8.准时         9.要求      10.大约

4. Đọc các cụm hội thoại sau và nói rõ vị trí của người nói hoặc người được nhắc đến trong hội thoại.

1. A.在上边              B.在下边

2. A.在山下              B.在山上

3. A.在屋里              B.在屋外

4. A.在教室外边      B.在外边

5. A.在展览馆外边  B.在外边

6. A.在书店里边  B.在里边

7. A.在外边              B.在家里

8. A.在这边              B.在这边

5. Dùng điền vào chỗ trống

1.去 2.去 3.去 4.A.去,来 B.来

5.A.来 A.去 B.去 6.A.来 B.来

6.Sửa câu sai

1.玛丽回宿舍拿照相机去了。

2.林老师已经上车了。/林老师已经上车来了。

3.他下星期就回美国去了。

4.要是你回学校来,就给我打电话。

5.他进展览馆去了。

6.他喜欢进我的房来跟我聊天儿。

7. Nói như thế nào

1.A.来  B.去                       2.B.去              3.A.来  B.去,去

4.A.去,去    B.去             5.A.来B.来

8. Dùng “động từ + / điền vào chỗ trống

我正在屋里看书的时候,小林来了一个电话。她说她刚开完教学研讨会,从台湾回来了。经过香港的时候,她到小赵家去了。

小赵让他给我捎来一些东西,还捎来一封信。

小林说:”我给你送去。”我说:“我过去取吧”。

她说:“我正好要下楼去办点事,顺便就给你带去了。

一会儿,小林从楼下上来了。他给我带来了小赵的东西和信,我说:”麻烦你跑来一趟,快进屋来坐一会儿吧。“

小林说:”不了,不进去了,我爱人还在楼下等我呢,我们要出去办点事。说完,她就下楼去了。

第五课:我听过钢琴协奏曲《黄河》 – Tôi đã nghe bản hòa tấu đàn dương cầm “Hoàng Hà”

Đáp án bài tập:

3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

A.

1.钢琴        2.菜          3.中药       4.烤鸭

5.治            6.极了      7.院           8.感冒

B.1.次      2.次(遍)        3.遍         4.次         5.遍

C. 1.过     2.过                   3.了         4.过         5.过,过  6.了

4. Làm bài tập theo các ví dụ

(1) 

A: 你去过韩国吗?

B: 去过。

A: 你去过几次?

B: 去过一次。

A: 你去过日本没有?

B: 一次也没去过。

(2)

A: 你去过意大利吗?

B: 去过。

A: 你去过几次?

B: 去过两次。

A: 你去过美国没有?

B: 一次也没去过。

(3)

A: 你去过北京吗?

B: 去过。

A: 你去过几次?

B: 去过三次。

A: 你去过广州没有?

B: 一次也没去过。

(4)

A: 你去过上海吗?

B: 去过。

A: 你去过几次?

B: 去过一次。

A: 你去过杭州没有?

B: 一次也没去过。

6. Sửa câu sai

1.从九月开始,我开始在这个大学学汉语。

2.我每天都读一遍课文。

3.来中国以后,我没有看过病。

4.我朋友来中国了,上星期我去看过他。

5.我们见过一次面。

6.这个中国电影我在电视上看过。

第六课: 我是跟旅游团一起来的 – Tôi đến cùng với đoàn du lịch

Đáp án bài tập:

3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

1. 研究     2.利用    3.收集     4.需要     5.老板

6.希望     7.陪         8.互相     9.风光     10.组织

4. Làm bài tập theo các ví dụ

(1)

A: 玛丽是什么时候来的?

 B: 去年九月。

 A: 她是从哪儿来的?

 B: 她是从英国来的。

 A: 她是怎么来的?

 B: 坐飞机来的。

 A: 她是一个人来的吗?

 B: 不是。她是跟同学来的。

(2)

A: 小张是什么时候来的?

B: 上个月。

A: 他是从哪儿来的?

B: 他是从上海来的。

A: 他是怎么来的?

B: 坐火车来的。

A: 他是一个人来的吗?

B: 不是。他是跟旅游团来的。

(3)

A: 你哥哥是什么时候来的?

B: 早上。

A: 他是从哪儿来的?

B: 他是从旅行社来的。

A: 他是怎么来的?

B: 坐出租车来的。

A: 他是一个人来的吗?

B: 不是。他是跟老板来的。

(4)

A: 小王是什么时候来的?

B: 上午。

A: 她是从哪儿来的?

B: 她是从学校来的。

A: 她是怎么来的?

B: 骑自行车来的。

A: 她是一个人来的吗?

B: 不是。她是跟朋友来的。

(5)

A: 秘书是什么时候来的?

B: 八点。

A: 她是从哪儿来的?

B: 她是从外贸公司来的。

A: 她是怎么来的?

B: 开车来的。

A: 她是一个人来的吗?

B: 不是。她是跟经理来的。

5. Căn cứ vào tình hình thực tế trả lời câu hỏi

1. 我去年来的。

2. 我从越南来的。

3. 我来过,来过一次。

4. 我坐飞机来的。

5. 我是跟我朋友一起来的。

6. 我还没工作,我是大学生。

7. 我学过英语,汉语。

8. 我是在越南大学学的。

6. Bạn là nhà báo hãy phỏng vấn B

A:你好!

A:你是什么时候到的?

A:你是从哪国来的?

A:你是一个人来的吗?

A:你女儿在哪儿学习?

A:你来中国做什么?

A:你觉得那个研讨会怎么样?

A:你习惯不习惯中国的气候(天气)?

A:谢谢你。

7. Hoàn thành câu

1. ……去做早操。

2. ……就回国去。

3. ……来找我谈话。

4. ……就红。

5. ……开花。

6. ……睡不着觉。

7. ……到食堂去。

8. ……头疼。

8. Sửa câu sai

1.你是什么时候来的中国?/你是什么时候来中国的?

2.我是在操场看见玛丽的。

3.他是今年九月来中国的。

4.我不是坐火车来中国的。

5.她是前天下午到上海的。

6.我汉字写得马马虎虎的。

7.我们是坐汽车去博物馆参观的。

8.我是和朋友一起去大使馆的。

第七课:钥匙忘拔下来了 – Chìa khóa quên rút ra rồi

Đáp án bài tập:

3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

A.

1.放        2.好             3.给     4.着

5.半天    6.京剧迷      7.为    8.丢

B. 

1.了          2.过          3.过             4.过      5.过

6.遍          7.次          8.次,次     9.次      10.遍

4. Dùng bổ ngữ kết quả thích hợp điền vào chỗ trống

1.好                   2.给,到             3.到            4.A.完 B.完 ,完

5.A.在 B.在       6.A.给 B.给

5. Dùng động từ và bổ ngữ điền vào chỗ trống

1.放在      2.挂在       3.放在      4.贴在

5.找到      6.送给       7.念熟      8.寄给

6. Sửa câu sai

1.昨天晚上,我工作到十点。

2.这张唱片我一听完就还给你。

3.老师的电话话号码我忘了,因为我没记在本子上。

4.我下了飞机就看见了爸爸。/我一下飞机就看见了爸爸。

5.我打算在这儿学习到明年七月。

6.她进步很大,现在已经能听懂懂老师的话了。

第八课:我的眼镜摔坏了 – Kính của tôi bị rơi vỡ rồi

Đáp án bài tập:

3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

1.照         2.多         3.放         4.摔         5.差点儿

6.就         7.造成     8.赶快     9.很         10. 一样

4. Điền bổ ngữ kết quả

1.干净     2.完         3.到         4.好

5.懂         6.破         7.来         8.清楚

5. Sửa câu sai

1. 照相机我不小心摔坏了。

2. 今天的作业我己经做完了。

3. 上完课我就去商店买衣服。/下了课我就去商店买衣服。

4. 我的自行车朋友借去了。/我的自行车让朋友借去了。

5. 黑板上的字你看清楚了吗? /你看见黑板上的字了吗?

6. 那本书找了很长时间也没找到。

6. Điền từ tổng hợp

1.了         2.给         3.往         4.了   5.跟

6.了         7.跟(向)  8.到         9.好

第九课: 我的护照你找到了没有 – Em đã tìm thấy hộ chiếu của anh chưa

Đáp án bài tập:

3. Điền từ vào chỗ trống

1.兴奋      2.回        3.除了     4.于是            5.根据

6.学期      7.只好    8.各         9.哭笑不得

4. Chọn các cụm từ dưới đây điền vào chỗ trống

A.

1.从书店        2.从图书馆        3.从书包里

4.从书架上    5.从朋友那儿    6.从香港

7.从国外        8.从外边            9.从楼下         10.从中国

B.

1.拿出来        2.取出来           3.取回来

4.买回来        5.送上来           6.找出来

7.提起来        8.捡起来           9.拿起来           10.拿下来

5. Điền bổ ngữ xu hướng thích hợp vào chỗ trống

1.上来                2.下去               3.下去                4.下来

5.过来,过去    6.上来                7.出来,出来,回去

8.下,去,过去,进,里,去

6. Chỉ ra vị trí của người nói

1.这边          2.楼上     3.屋里     4.下边

5.下边          6.家里         7.山下          8.家里

8. Sửa câu sai

1.上课十分钟了他才走进教室。/上课十分钟了他才进教室。

2. 我看见她走出图书馆去了。

3. 孩子看见我,就向我跑过来。

4. 他从箱子里拿出来一些影碟。

5. 我们的飞机马上就要起飞了。/飞机马上就要起飞了。

6. 妈妈病好了以后,我就送她回上海了。 .

9. Điền từ vào chỗ trống

1.来/去       2.出来      3.极       4.下来

第十课:会议厅的门开着呢 – Cửa phòng hội nghị đang mở

Đáp án bài tập:

3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

1.戴         2.中心      3.开     4.西服

5.气氛     6.挂          7.摆     8.笑

4. Dùng “động từ + ” điền vào chỗ trống

1.坐着,喝着,谈着

2.站着

3.B.做着

4.等着

5.B.走着

6.贴着

7.印着

8.提着

5. Dùng “”, “”, “” điền vào chỗ trống

1.了         2.过,过            3.着         4.过,过

5.了         6.过                   7.了         8.着

6. Sửa câu sai

1.他吃了饭就躺在床上。

2.我一进他的房间就看见了挂在墙上的画。

3.他已经病了一个多星期了。

4.他们在房间里坐着谈话呢。/我们正在谈话呢。

5.中国的商店星期日也不关门,非常好。

6.她穿着一件红大衣。

7. Điền từ vào chỗ trống

1.给      2.过       3.一       4.着       5.地

6.了      7.来       8.着       9.着       10.着

Xem thêm:
– Đáp án bài tập giáo trình hán ngữ 1: Tại đây
– Đáp án bài tập giáo trình hán ngữ 2: Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
You need to agree with the terms to proceed

Menu